۱-دفتر بارفروشی روحانی تاسیس ۱۳۱۴      ۹۹-۰۷۲۸۲۲۲۰۷۹۶

۲-کارخانه ذرت خشک کنی تاسیس ۱۳۷۳

۳-کارخانه برنج سفید کنی روحانی تاسیس ۱۳۷۵

۴-کارخانه بوجاری گندم تاسیس تاسیس ۱۳۸۰

۵-کارخانه خوراک دام و طیور روحانی ۱۳۸۸    ۹۶-۰۷۲۸۴۶۹۲۰۹۱