واحد کنترل کیفیت کارخانه خوراک دام و طیور روحانی شامل کارشناسان کنترل کیفیت ،آزمایشگاه ،تغذیه و جیره نویسی می باشد.آزمایشگاه کارخانه مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های آنالیز مواد غذایی شامل دستگاه کجلدال و سوکسله،اسپکتوفتومتردیجیتال،دستگاه پتاسیو متر،رطوبت سنج دیجیتال،کوره الکتریکی و آون می باشد که با توجه به وجود نیروهای متخصص و مجرب آزمون های آنالیز شیمیایی،میکروبی،آفلاتوکسین و فلزات سنگین را انجام می دهد.

آزمون های شیمیایی شامل اندازه گیری رطوبت،پروتئین خام،چربی خام،فیبر خام،خاکستر،کلسیم،فسفر،نمک و افلاتوکسین می باشد.

شرح عملیات کنترل کیفیت در کارخانه خوراک دام و طیور روحانی :

در بدو ورود،مواد اولیه خریداری شده توسط کارشناس کنترل کیفی مورد بازدید اولیه قرار گرفته و از لحاظ فیزیکی ارزیابی می گردد و نمونه گیری های لازم انجام و جهت آنالیز به آزمایشگاه واحد ارسال می گردد.نمونه مواد اولیه ارسالی توسط آزمایشگاه آنالیز شیمیایی،میکروبی و آفلاتوکسین گردیده و در صورت تایید به کارشناس تغذیه و جیره نویسی تحویل نموده تا بر اساس آن جیره نویسی مناسب انجام پذیرد.

محصولات تولیدی نیز به صورت روزانه و هر بچ تولید نمونه گیری شده و بعد از انجام آزمون های مختلف و تایید واحد کنترل کیفیت به مشتریان ارائه می گردد.

تمامی مراحل و عملیات انجام شده در واحد کنترل کیفیت بر اساس دستورالعمل ها و قوانین سازمان دامپزشکی کشور و سازمان استاندارد ملی ایران می باشد.

محصولات این واحد تولیدی شامل دان آماده طیور و کنسانتره دامی بوده که بصورت پلت می باشد . کلیه محصولات بر اساس دستورالعمل GMP سازمان دامپزشکی کشور و استانداردهای جهانی  ISO 9001 ،ISO 22000 ،HACCP Scheme  واستانداردهای شماره ۶۰۵ و ۳۷۷۴ موسسه استاندارد و تحقیفات صنعتی ایران تولید می گردد .

مواد اولیه:

تمامی مواد اولیه مورد مصرف در خوراک دام و طیوراین واحد تولیدی از مراکز پخش معتبرتهیه گردیده و بعد ازانتقال به کارخانه توسط واحد کنترل کیفیت مورد بازدید قرارگرفته و نمونه گیری های لازم جهت ارسال به آزمایشگاه کنترل کیفی انجام می شود .در صورتی که مواد اولیه کیفیت لازم را دارا باشند وارد چرخه تولید می گردند.

 آزمایشگاه کنترل کیفیت :

این واحد تولیدی دارای آزمایشگاه آنالیز شیمیایی که مجهز به پیشرفته ترین دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی بوده و  می تواند آزمایشهای مورد نیاز شامل اندازه گیری رطوبت – پروتئین خام – چربی خام – فیبر خام- خاکستر کل- کلسیم – فسفر – سدیم – پتاسیم – فلوراید – نمک – انرژی و اندازه گیری آفلا توکسین را انجام دهد .در ضمن آزمایشهای میکروبی و فلزات سنگین نیز توسط آزمایشگاههای همکار انجام می گیرد.

نمونه گیری های دوره ای کنترل کیفیت نیز توسط  سازمان دامپزشکی وموسسه استاندارد ملی ایران انجام می گیرد.

محصولات :

محصولات تولیدی شامل دان آماده طیور گوشتی و کنسانتره دامی  می باشد.

دان آماده طیور گوشتی :

۱-    پری استارتر طیور گوشتی که زمان مصرف از ۱  تا ۷ روزگی و میزان مصرف ۱۵۰ گرم میباشد. آنالیز شیمیایی

پری استارتر بشرح زیر است:

رطوبت%

پروتئین%

چربی%

فیبر%

کلسیم%

فسفر%

لیزین%

متیونین%

متیونین+سیستئین%

 سدیم%

انرژیkcl/kg

Max12

۲۴

۳-۵

Max4

۰٫۸-۱٫۲

۰٫۵-۰٫۷

۱٫۳

۰٫۵

 ۱٫۰۷

۰٫۱۶-۰٫۲

۲۸۵۰

پری استارتر را می توان تا ۱۰ روزگی و به میزان ۲۵۰ گرم نیز مصرف نمود ،که باعث رشد مطلوب تری در جوجه می شود .

۲-پیشدان :

از لحاظ شکل فیزیکی به دو نوع کرامبل و پلت تولید می گردد. پیشدان کرامبل از ۸ تا ۱۰ روزگی و به میزان ۱۰۰ گرم مصرف می گردد.

پیشدان پلت از ۱۱ تا ۲۰ روزگی و به میزان ۵۰۰ گرم مصرف می گردد.

آنالیز شیمیایی پیشدان  به شرح زیر است :

رطوبت%

پروتئین%

چربی%

فیبر%

کلسیم%

فسفر%

لیزین%

متیونین%

متیونین+سیستئین%

سدیم%

انرژیkcl/kg

Max12

۲۲

۳-۵

Max4

۰٫۹ -۱٫۲

۰٫۵-۰٫۷

۱٫۲

۰٫۵

 ۱٫۰۲

۰٫۱۶-۰٫۲

۲۹۰۰

در صورتی که از پری استارتر نخواهیم استفاده کنیم .پیشدان کرامبل را از ۱ تا ۱۰ روزگی و به میزان ۲۵۰ گرم می توان مصرف نمود.

۳-میاندان:

زمان مصرف از ۲۱ تا ۳۳ روزگی است و میزان مصرف ۱۵۰۰ گرم می باشد.

آنالیز شیمیایی میاندان بشرح زیر می باشد. :

رطوبت%

پروتئین%

چربی%

فیبر%

کلسیم%

فسفر%

لیزین%

متیونین%

  متیونین+سیستئین%

 سدیم%

انرژیkcl/kg

Max12

۱۹٫۵

۳-۵

Max4

۰٫۹-۱٫۲

۰٫۴۵-۰٫۶۵

۱٫۲

۰٫۵

 ۱٫۰۲

۰٫۱۶-۰٫۲

۲۹۵۰

۴- پایان دان :

زمان مصرف از۳۴ روزگی تا زمان  کشتار می باشد و مقدار مصرف نیز ۲  کیلو گرم می باشد .

آنالیز شیمیایی پایان دان بشرح زیر است :

رطوبت%

پروتئین%

چربی%

فیبر%

کلسیم%

فسفر%

لیزین%

متیونین%

متیونین+سیستئین%

 سدیم%

انرژیkcl/kg

Max12

۱۸

۳-۶

Max4

۰٫۸-۱

۰٫۴۵-۰٫۶۵

۱

۰٫۴۵

 ۰٫۸۵

۰٫۱۶-۰٫۲

۳۰۰۰

جدول میزان خاموشی در طول دوره پرورش مرغ گوشتی :

سن جوجه

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

میزان خاموشی

در۲۴ ساعت

۱ ساعت

۸ ساعت

۸ ساعت

۶ ساعت

   ۱  ساعت

۱   ساعت

.

محصولات دامی : شامل کنسانتره گاو شیری و گاو پرواری و کنسانتره گوسفندی می باشد.

کنسانتره گاو شیری بسته به میزان تولید شیردام و دوره شیرواری دارای انواع مختلف می باشد.

جدول آنالیز کنسانتره گاو شیری وپرواری و کنسانتره گوسفندی بشرح زیر است :

نوع محصول

رطوبت%

پروتئین%

چربی%

فیبر%

خاکستر%

کلسیم%

فسفر%

نمک%

%NDF

شیری سوپرویژه

Max12

۱۹-۲۱

۴-۶

Max8

Max9

۰٫۹-۱٫۲

۰٫۵-۰٫۷

۰٫۵

Max26

شیری پرتولید

Max12

۱۸-۲۰

۴-۶

Max9

Max9

۰٫۹-۱٫۲

۰٫۵-۰٫۷

۰٫۵

Max28

شیری متوسط تولید

Max12

۱۶-۱۸

۴-۶

Max9

Max9

۰٫۹-۱٫۲

۰٫۵-۰٫۷

۰٫۵

Max30

پرواری گاوی

Max12

۱۴-۱۶

۳-۵

Max10

Max10

۰٫۸-۱

۰٫۵-۰٫۷

۰٫۵

Max35

پرواری گوسفندی

Max12

۱۲-۱۴

۳-۵

Max11

Max10

۰٫۸-۱

۰٫۵-۰٫۷

۰٫۵

Max35

استارتر گوساله شیری :مدت مصرف از هفته سوم تا زمان از شیر گیری گوساله مصرف می گردد.

آنالیز شیمیایی استارتر گوساله بشرح زیر است :

رطوبت%

پروتئین%

فیبر خام%

کلسیم%

فسفر%

انرژی متابولیسمی

Max12

Min 20

Max7

۰٫۸-۱

۰٫۵-۰٫۷

۳۰۰۰ kcal/kg